Wednesday, August 2, 2017

Ehrlich Éva: Japán a felzárkózás anatómiája

Századunkban ​Japán a kapitalista világ gazdaságilag leggyorsabban fejlődő országa. Gazdasági fejlettségének szintje az 1970-es évek elején megközelítette Angliáét és elérte a közös piaci országokét. A futurológusok szerint az is elképzelhető, hogy századunk fordulója körül Japán lesz – az Egyesült Államokat is megelőzve – a legfejlettebb tőkés ország. 

Milyen belső és külső adottságok, körülmények eredményezhették a gazdasági növekedés hosszú távon egyedülállóan gyors ütemét Japánban? Hogyan voltak képesek elhárítani a fejlődés megannyi akadályát? 

A könyv a fenti kérdésekből kiindulva mutatja be az európaiak számára oly különös és rejtélyes ország gazdaság növekedésének útját. Az elemzés Japán gazdasági fejlődésének, növekedésének mintegy 350 éves időszakát öleli fel. Az első 250 éves periódust nagyon röviden, vázlatosan, a fejlődésnek csupán néhány, mára is kiható meghatározó tényezőjére összpontosítva vizsgálja: Mi okozta Japánnak a 17. század első felében a világtól való úgyszólván teljes izoláltságát? Mi történt a elzárkózás időszaka alatt? Mi tette szükségessé az ország kapuinak újbóli megnyitását? Ebben a részben a japán fejlődés megértéséhez nélkülözhetetlen a történelmi folyamatokba is betekintést nyer az olvasó. 

A könyv figyelmének fókuszában azonban „Ázsia Angliájának” iparosodása, a fejlett országokhoz való felzárkózásának több mint 100 éves időszaka áll. Miért éppen Japán tudott a követő országok közül felzárkózni? Hogyan és miért vált képessé arra, hogy növekedés adott kor által nyújtott és változó potenciális lehetőségeit a maga számára megragadja és hasznosítsa? Melyek a már iparosodott Japán jelenlegi helyzetváltozásának legfontosabb dilemmái? 

Ezekre a kérdésekre kapunk választ a nemzetközi összehasonlításokkal a hosszú távú gazdasági folyamatok kutatásával foglalkozó szerző könyvében. A könyv a japán iparosodás folyamatát a maga valóságában követi végig. Széles körű történeti és modernkori statisztikai adatbázis összegyűjtése, rendezése, alapos feldolgozása, szemléletes grafikonok s táblázatok sorozatának bemutatása adja a szerző elemzésének, megállapításainak és értékelésének alapját. 

A japán gazdasági növekedés történetének, sikereinek, sikertelenségeinek, fejlődési alternatíváinak megismerése hozzájárul a gazdasági fejlődés, növekedés útjainak, hajtóerőinek általánosabb megértéséhez és értelmezéséhez. S ennyiben számos területen nyújt támpontot, és szolgál tanulságul saját népgazdaságunk távlati céljainak kitűzéséhez, hosszú távú gazdaságpolitikánk kialakításához, s a növekedés útjában álló akadályok leküzdéséhez.

No comments:

Post a Comment